Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 46/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 7.3.2023
  • Značka:
  • K012291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Palková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Partizánska 3265/6, 05801 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1968
Obchodné meno správcu: Prvá arbitrážna k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Kendice 390, 08201 Kendice
Kotakt na správcu : info@prvaarbitrazna.sk
Spisová značka správcovského spisu : 5OdK/332/2019 S1429
Spisová značka súdneho spisu : 5OdK/332/2019
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Jana Palková, nar. 22.06.1968, trvale bytom Partizánska 3265/6, 058 01 Poprad(ďalej aj ako len „Dlžník“),  týmto v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účastníkom konkurzného konania oznamuje zmenu úradných hodín kedy možno nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu  Prvá arbitrážna, k.s.Kendice 390, 082 01 Kendice:

 

pondelok – piatok od 07:30 – 11:30 hod.

 

Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne elektronicky na info@prvaarbitrazna.sk.

                                                                                                                                                                            

Prvá arbitrážna k.s.

správca dlžníka