Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 46/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 7.3.2023
  • Značka:
  • X016234
Súdny exekútor: JUDr. Stanislava Kolesárová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Profesora Sáru
Orientačné/súpisné číslo: 5
Názov obce: Banská Bystrica
PSČ: 97401
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: +421484145041
Orientačné/súpisné číslo: skolesarova.igor@exekutor.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Štefan Berki
IČO/Dátum narodenia: 08.08.1995
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Šávoľská cesta
Orientačné/súpisné číslo: 338/12
Názov obce: Fiľakovo
PSČ: 986 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 84EX 1020/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
VEC: Oznámenie súdneho exekútora v zmysle § 61b ods.3 Exekučného poriadku. Vo veci exekúcie vedenej na návrh oprávneného - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava-Petržalka, na základe exekučného titulu - Výkaz nedoplatkov č.2225026913 zo dňa 31.01.2022, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.; Výkaz nedoplatkov č.2225117613 zo dňa 24.10.2022, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., oznamujem povinnému - Štefan Berki,nar. 08.08.1995, Šávoľská cesta 338/12, 986 01 Fiľakovo, že dňa 05.12.2022 bolo vydané upovedomenie o začatí exekúcie č.k. 84EX 1020/22, ktoré sa mu napriek vykonanému šetreniu nepodarilo doručiť do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa mu v zmysle § 61b ods.3 Exekučného poriadku doručuje oznámením v Obchodnom vestníku. Exekúcia začala dňom doručenia poverenia súdnemu exekútorovi dňa 29.11.2022. Upovedomenie o začatí exekúcie sa súčasne doručuje Okresnému súdu Banská Bystrica k č.k. 17Ek/3050/2022 na zverejnenie na úradnej tabuli alebo webovej stránke. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. V Banskej Bystrici dňa 02.03.2023 Súdny exekútor - JUDr. Stanislava Kolesárová v.r. Za správnosť - Igor Markovič