Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 46/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 7.3.2023
  • Značka:
  • X016225
Súdny exekútor: JUDr. Martin Bujna
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: G. Švéniho
Orientačné/súpisné číslo: 3E/9
Názov obce: Prievidza
PSČ: 97101
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0465490059
Orientačné/súpisné číslo: martin.bujna@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Jaroslav Marton
IČO/Dátum narodenia: 23.05.1985
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Betlehemská
Orientačné/súpisné číslo: 564/25
Názov obce: Ilava
PSČ: 01901
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 330 EX 585/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 330 EX 585/22- oprávnený: RAMIRENT spol. s.r.o., IČO: 17321484, Opletalova č. 65, 810 00 Bratislava právne zast. Advokátska kancelária Lebovič, s.r.o., IČO: 50289934, Tomášikova 10/B, 821 03 Bratislava - mestská časť ,Ružinov, povinný: Jaroslav Marton, nar. 23.05.1985, Betlehemská 564/25, 019 01 Ilava, exekučný titul: platobný rozkaz: č.k. 21Csp/24/2022- 25, ktorý vydal Okresný súd Trenčín dňa 24.08.2022 a ktorý sa stal právoplatným a vykonateľným dňa 19.10.2022 , sa aj napriek vykonanému šetreniu nepodarilo povinnému doručiť upovedomenie o začatí exekúcie do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa §61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.