Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 46/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 7.3.2023
  • Značka:
  • K012033
Spisová značka: 27K/56/2022
Druh: Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Odôvodnenie:
Poučenie:
Oznámenie
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Pirko, s.r.o., so sídlom: Rovinka 739, 900 41 Rovinka, IČO: 46 511 563, zastúpený: Mgr. Barbora Gašparovičová, nar. 11.06.1995, trvale bytom: Hlinícka 702/15, 900 26 Slovenský Grob. Súd uznesením č.k. 27K/56/2022 - 134 zo dňa 30.01.2023 zastavil konkurzné konanie na majetok dlžníka: Pirko, s.r.o., so sídlom: Rovinka 739, 900 41 Rovinka, IČO: 46 511 563 z dôvodu nedostatku majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.02.2023.
Autor
Okresný súd Bratislava I dňa 1.3.2023
Mgr. Linda Markušová,
Dlžník
Názov : Pirko, s.r.o.
IČO : 46511563
Adresa : Rovinka 739, Rovinka 90041 Slovenská republika
Subjekt konania
Názov : Pirko, s.r.o.
IČO : 46511563
Adresa : Rovinka 739, Rovinka 90041 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Pirko, s.r.o.
IČO : 46511563
Adresa : Rovinka 739, Rovinka 90041 Slovenská republika