Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 46/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 7.3.2023
  • Značka:
  • K012335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Toľogová Dagmar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Ložín 89, 07205 Ložín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1978
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu: Žižkova 6, 04001 Košice
Kotakt na správcu : kotus@ak-kotus.sk, 0907 146 118, 055/6771044
Spisová značka správcovského spisu : 31OdK/16/2023 S1579
Spisová značka súdneho spisu : 31OdK/16/2023
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Kotus, správca dlžníka:  Dagmar Toľogová, nar.: 22.12.1978, bytom: Ložín 89, 072 05 Ložín, podnik. pod obchodným menom: Dagmar Toľogová, s miestom podnikania: Ložín 89, 072 05 Ložín, IČO: 46961879, s pozastavenou podnik. činnosťou od 30.06.2021 do 30.06.2024, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese : Žižkova 6, 040 01 Košice, počas stránkových hodín v dňoch Po – Pia od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu zasielajte písomne na emailovú adresu office@ak-kotus.sk alebo telefonicky na tel. č. 055/6771044.

JUDr. Vladimír Kotus, správca