Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 46/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 7.3.2023
  • Značka:
  • K012047
Spisová značka: 31K/8/2022
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: GreenENERGY s.r.o., so sídlom Dolinky 1337/12, Detva 962 12, IČO: 50 848 151, práv. zast.: UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom: Rybné námestie 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, proti dlžníkovi: Inštitút ekologických aktivít o.z., so sídlom: Kmeťova 1529/36, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 42 408 989, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
Rozhodnutie: I. U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Ing. Kristián Sušina, PhD., so sídlom kancelárie: Garbiarska 5, 040 01 Košice, značka správcu: S1339. II. U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež: - posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, - uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, - zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a - uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi. Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR). Lehota je zachovaná, ak je podanie doručené najneskôr posledný deň lehoty tomu, komu je podanie určené; to neplatí, ak ide o lehotu na podanie odvolania (§ 203a ods. 3 ZKR).
Autor
Okresný súd Košice I dňa 1.3.2023
ThDr. JUDr. Peter Melichárek,
Dlžník
Názov : Inštitút ekologických aktivít o.z.
IČO : 42408989
Adresa : Kmeťova 1529/36, Košice - mestská časť Staré Mesto 04001 Slovenská republika
Subjekt konania
Názov : Inštitút ekologických aktivít o.z.
IČO : 42408989
Adresa : Kmeťova 1529/36, Košice - mestská časť Staré Mesto 04001 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : GreenENERGYs.r.o.
IČO : 50848151
Adresa : Dolinky 1337/12, Detva 96212 Slovenská republika
Názov : Inštitút ekologických aktivít o.z.
IČO : 42408989
Adresa : Kmeťova 1529/36, Košice - mestská časť Staré Mesto 04001 Slovenská republika
Správca/Správcovia
Názov : Kristián Sušina, Ing.
IČO : 42107539
Adresa : Bačíkova 8, Košice 04001 Slovenská republika