Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 46/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 7.3.2023
  • Značka:
  • K012304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zemančík Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05842 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1964
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu: Dobrianskeho 1651, 09301 Vranov nad Topľou
Kotakt na správcu : oravcova.jaroslava.ak@gmail.com, 057/4462909; 0905/709559
Spisová značka správcovského spisu : 2OdK/5/2023 S964
Spisová značka súdneho spisu : 2OdK/5/2023
Druh podania : Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim for foreign creditors

 V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Jaroslav Zemančík, nar. 27.10.1964, trvale bytom 058 01 Poprad, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu  Prešov, sp. zn.: 2OdK/5/2023  zo dňa 22.02.2023  bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

 

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of the debtor: Jaroslav Zemančík, date of birth  27.10.1964, residency 058 01 Poprad,  Slovak Republic (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Prešov, No. 2OdK/5/2023  dated on  22.02.2023, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.

 

 Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 42/2023 dňa  01.03.2023.

This resolution of the District Court Prešov was published in Business Journal No. 42/2023 on 01.03.2023.   

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

 The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).

The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA)

 Prihláška musí byť podaná spôsobom podľa § 28 ods. 2 a musí obsahovať základné náležitosti prihlášky, inak sa na prihlášku neprihliada  ( § 29 ods. 1 ZKR ). Prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky správcu a musí byť autorizovaná ( §28 ods. 2

ZKR ) , pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.  Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v registri úpadcov uvedením okolností, že prihláška bola podaná po uplynutí základnej lehoty.

 

The application must be submitted in accordance with § 28 par. 2 and must contain the basic requirements of the application, otherwise the application will not be taken into account (§ 29 paragraph 1 ZKR). The application is submitted to the administrator electronically via a dedicated electronic form to the administrator's electronic mailbox and must be authorized (§28 para. 2 ZKR), while it must be delivered to the administrator within the basic application period within 45 days from the declaration of bankruptcy. If the creditor delivers the application to the administrator later, the application is taken into account, but the creditor cannot exercise voting rights and other rights associated with the registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor is not affected by this; however, it can only be satisfied from the proceeds included in the schedule of a general nature, the intention to draw up of which was announced in the Commercial Gazette after the application was delivered to the administrator. The administrator will publish the entry of such a claim in the list of claims in the bankruptcy register by indicating the circumstances that the application was submitted after the expiry of the basic period

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť  aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na zabezpečovacie právo neprihliada (§ 28 ods. 4 ZKR).

Fit is a secured claim, the security right must also be properly and timely applied in the application, within the basic application period of 45 days from the declaration of bankruptcy, otherwise the security right will not be taken into account (§ 28, paragraph 4 ZKR).

 

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

 If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).

 Prihláška musí byť podaná u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky správcu  a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky  (§ 29 ods. 1 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

 The application must be submitted to the administrator electronically via a dedicated electronic form in the administrator's mailbox and must contain basic information, otherwise the application will not be considered. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and registered office of the creditor, b) name, surname and residence or name and registered office of the bankrupt, c) legal reason for the origination of the claim, d) order of satisfaction of the claim from a general point of view, e) total the amount of the claim (§ 29 paragraph 1 ZKR). Documents proving the facts stated therein shall be attached to the application. The creditor, which is an accounting unit, shall state in the application whether it accounts for the receivable in accounting, to what extent, or the reasons why it does not account for the receivable in accounting (§ 29, paragraph 6 ZKR).

 

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

 The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered onl by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA). The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

                    

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike spôsobom v zmysle článku 55 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní ( prepracované znenie ).

 

This call applies to creditors who have permanent residence or registered office in other member states of the European Union than in the Slovak Republic in accordance with Article 55 of Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) no. 2015/848 of May 20, 2015 on insolvency proceedings (revised wording).

 

 JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

JUDr. Jaroslava Oravcová, trustee