Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 46/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 7.3.2023
  • Značka:
  • X016416
Súdny exekútor: JUDr. Ján Franek
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Nešporova
Orientačné/súpisné číslo: 4
Názov obce: Liptovský Mikuláš
PSČ: 03101
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: +421445521804
Orientačné/súpisné číslo: exekutorfranek@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Emília Kohútová
IČO/Dátum narodenia: 07.02.1965
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Valča
Orientačné/súpisné číslo: 443
Názov obce: Valča
PSČ: 038 35
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 39EX 848/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 39EX 848/22 v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, Bratislava-Petržalka, IČO: 35937874 a v neprospech povinného Kohútová Emília, Valča 443, Valča, nar.: 07.02.1965, exekučný titul – č. 2226084713 zo dňa 23.09.2022 vydaného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., ktoré sa povinnému napriek šetreniu nepodarilo doručiť do troch mesiacov od začatia exekúcie, a preto sa v zmysle §61b ods.3 Exekučného poriadku upovedomenie o začatí exekúcie doručuje oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa súčasne doručuje súdu na zverejnenie na úradnej tabuli alebo na webovej stránke. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.