Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 46/2023
 • Kapitola:
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Podanie:
 • Oznámenia správcov
 • Deň vydania:
 • 7.3.2023
 • Značka:
 • K012220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Porubský Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Čajkovského 495 / 1, 94911 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1993
Obchodné meno správcu: LexCreditor k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Laurinská 3/A, 81101 Bratislava
Kotakt na správcu : +421 2 5413 1276 , info@lexcreditor.sk
Spisová značka správcovského spisu : 28OdK/194/2022 S1636 NR
Spisová značka súdneho spisu : 28OdK/194/2022
Druh podania : Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Štefan Porubský, nar. 23.12.1993, bytom Čajkovského 495/1, 939 11 Nitra, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Štefan Porubský, s miestom podnikania Čajkovského 495/1, 949 11 Nitra, IČO: 50 181 483 v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola prihlásená pohľadávka veriteľa:

 1. EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom: Pajštúnska 3, Bratislava, IČO: 35 724 803, v celkovej sume 1206,93 EUR;
 2. EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom: Pajštúnska 3, Bratislava, IČO: 35 724 803, v celkovej sume 6318,88 EUR

ktorú správca zapísal do zoznamu pohľadávok.

LexCreditor k.s.