Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 46/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 7.3.2023
  • Značka:
  • K012294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Ihľany 111, 05994 Ihľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1961
Obchodné meno správcu: SISÁK&PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Dunajská 3, 04001 Košice
Kotakt na správcu : office@sisak-partners.sk
Spisová značka správcovského spisu : 2OdK/341/2022 S1868
Spisová značka súdneho spisu : 2OdK/341/2022
Druh podania : Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 101/5, 093 01 Vranov nad Topľou, zn. správcu S1868, správca dlžníka: Peter Horváth, nar. 22.06.1961, trvale bytom Majerka 111, 059 94 Ihľany (ďalej len „dlžník“), týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, ako aj zo zisťovania majetku správcom s odbornou starostlivosťou v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), dlžník nie je vlastníkom žiadneho speňažiteľného majetku.

Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení s odbornou starostlivosťou vrátane vlastných zistení a šetrení nezistil žiaden majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v konkurze a k dnešnému dňu žiaden veriteľ nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie ohľadom majetku Dlžníka v zmysle ust. § 166i ods, 2 ZKR a následne, čo správca zistil s poukazom na vyššie uvedené, že podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na  majetok dlžníka sa končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa vyhlásený konkurz na majetok dlžníka, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

 

SISÁK & PARTNERS,

konkurzy a reštrukturalizácie k.s.,

Ing. Marián Sisák

komplementár