Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 46/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 7.3.2023
  • Značka:
  • X016512
Súdny exekútor: JUDr. Jana Debnárová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: T.Vansovej
Orientačné/súpisné číslo: 2
Názov obce: Lučenec
PSČ: 98401
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 047/4331298
Orientačné/súpisné číslo: jana.debnarova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Jakub Medvecký
IČO/Dátum narodenia: 29.03.1993
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Tulská
Orientačné/súpisné číslo: 41
Názov obce: Zvolen
PSČ: 96001
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 337EX 1029/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 337EX 1029/22 vykonávanom na základe exekučného titulu výkaz nedoplatkov č.1690434389 zo dňa 01.12.2016, právoplatný 28.12.2016, vykonateľný 28.12.2016, ktorý vydal Union zdravotná poisťovňa, a.s. a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122476257, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.12.2022 proti povinnému: Jakub Medvecký, Tulská 41, Zvolen, nar. 29.03.1993 v prospech oprávneného: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.