Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 46/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 7.3.2023
  • Značka:
  • K012287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Cementárenská cesta 4639 / 5, 97401 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1959
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu: Nám. SNP 70/36, 96001 Zvolen
Kotakt na správcu : cibulovaviera@azet.sk, 0905 613 262, 045/5326599
Spisová značka správcovského spisu : 6OdK/432/2022 S1337
Spisová značka súdneho spisu : 6OdK/432/2022
Druh podania : Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

JUDr. Viera Cibulová, sídlo kancelárie : Nám. SNP 70/36, 960 01  Zvolen, správca dlžníka : Jaroslav Kováč, nar. 02.11.1959, trvale bytom Cementárenská cesta 4639/5, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len dlžník), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn. 6OdK/432/2022, týmto oznamuje, že v predmetnom konkurznom konaní nebol zistený žiaden iný majetok dlžníka, ktorý by podľa ust. § 167h ods. 1, ods. 2 ZKR tvoril konkurznú podstatu, konkurzná podstata preto nepokryje náklady konkurzu. Z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka končí. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle  ust. 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.

      V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu, zástupcu veriteľov, rovnako zanikajú účinky podľa ust.  § 167b ods. 1, § 167c ods. 2, ods. 3 a§ 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov, vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom, ani dokumentáciou, patriacou dlžníkovi.

JUDr. Viera Cibulová, správca