Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 16.11.2022
  • Značka:
  • K066590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakubeková Mária, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Tvrdošín -, 02744 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1977
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Michaela Pobijak
Sídlo správcu: Svätej Anny 1, 03401 Ružomberok
Kotakt na správcu : michaela.pobijak@gmail.com, 0917 079 946
Spisová značka správcovského spisu : 1OdK/62/2022 S1924
Spisová značka súdneho spisu : 1OdK/62/2022
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

Poradové číslo

Majetok

 

Súpisová zložka majetku

Opis súpisovej hodnoty majetku

Deň zapísania majetku

 

 

 

 

 

 

 

Spoluvlastnícky podiel dlžníka

 

Hnuteľná vec (miesto, kde sa nachádza)

Značka

Rok výroby

VIN

Hodnota

Mena

 

1.

Nákladný príves

K&K NVK 13/400/1

2001

U5KV0403211000073

1 000

EUR

1.1

25.10.2022