Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 16.11.2022
  • Značka:
  • X088664
Súdny exekútor: JUDr. Lukáš Liščák
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Nám. Sv. Michala
Orientačné/súpisné číslo: 5/A
Názov obce: Hlohovec
PSČ: 92001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 033/2028 950
Orientačné/súpisné číslo: lukas.liscak@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Ján Žák
IČO/Dátum narodenia: 26.06.1978
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: R.Dilonga
Orientačné/súpisné číslo: 9B/126
Názov obce: Hlohovec
PSČ: 92001
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 432EX 457/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 432EX 457/22 vykonávanom na základe exekučného titulu vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.2111116713 zo dňa 01.06.2021, vykonateľný 18.08.2021, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.; vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.2211184513 zo dňa 13.05.2022, vykonateľný 23.06.2022, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122353722, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 30.06.2022 proti povinnému: Ján Žák, R.Dilonga 9B/126, Hlohovec, nar. 26.06.1978 v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., generálne riaditeľstvo, Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35937874 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.