Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 16.11.2022
  • Značka:
  • X088701
Súdny exekútor: JUDr. Libor Samec
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Bradačova
Orientačné/súpisné číslo: 7
Názov obce: Bratislava
PSČ: 85286
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 02/53637691-93
Orientačné/súpisné číslo: libor.samec@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Michal Rýznar
IČO/Dátum narodenia: 50431714/25.03.1987
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Pri Šajbách
Orientačné/súpisné číslo: 22/7750
Názov obce: Bratislava-Rača
PSČ: 83106
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 146EX 371/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 146EX 371/22 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie súdu č.16C/128/2019-56 zo dňa 17.12.2020, vykonateľný 20.03.2021, ktorý vydal Okresný súd Bratislava III; rozhodnutie súdu č.16C/128/2019-66 zo dňa 15.10.2021, vykonateľný 01.01.2022, ktorý vydal Okresný súd Bratislava III a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122383973, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.08.2022 proti povinnému: Michal Rýznar, Pri Šajbách 22/7750, Bratislava-Rača, IČO 50431714, nar. 25.03.1987 v prospech oprávneného: Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 31383408 zast. JUDr. Branislav Zuberec, Michalská 9, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 30854458 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.