Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 16.11.2022
  • Značka:
  • X088644
Súdny exekútor: JUDr. Ján Franek
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Nešporova
Orientačné/súpisné číslo: 4
Názov obce: Liptovský Mikuláš
PSČ: 03101
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: +421445521804
Orientačné/súpisné číslo: exekutorfranek@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Juraj Vajdiar
IČO/Dátum narodenia: 12.01.1971
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Martina Hattalu
Orientačné/súpisné číslo: 2048/8
Názov obce: Dolný Kubín
PSČ: 026 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 39EX 558/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 39EX 558/22 v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava 5, IČO: 35724803, zast. Remedium Legal, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 53255739 a v neprospech povinného Vajdiar Juraj, Martina Hattalu 2048/8, Dolný Kubín, nar.: 12.01.1971, exekučný titul – plnenie výkazu nedoplatkov č. 10Cb/7/2020 zo dňa 10.12.2020 vydaného Okresným súdom Dolný Kubín a rozsudku č. 10Cb/7/2020 zo dňa 04.03.2021 vydaného Okresným súdom Dolný Kubín a rozsudku č. 14Cob/72/2021 zo dňa 10.08.2021 vydaného Okresným súdom Dolný Kubín a rozsudku č. 10Cb/7/2020 zo dňa 30.03.2022 vydaného Okresným súdom Dolný Kubín, bolo vydané upovedomenie o začatí exekúcie, ktoré sa povinnému napriek šetreniu nepodarilo doručiť do troch mesiacov od začatia exekúcie, a preto sa v zmysle §61b ods.3 Exekučného poriadku upovedomenie o začatí exekúcie doručuje oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa súčasne doručuje súdu na zverejnenie na úradnej tabuli alebo na webovej stránke. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.