Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 16.11.2022
  • Značka:
  • X088666
Súdny exekútor: JUDr. Rudolf Dulina
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Ľ. Štúra
Orientačné/súpisné číslo: 12
Názov obce: Michalovce
PSČ: 07101
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 056/6432 463
Orientačné/súpisné číslo: dulina@dulina.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: BT asfalt s.r.o.
IČO/Dátum narodenia: 36631329
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Balkán
Orientačné/súpisné číslo: 43/1779
Názov obce: Zvolen
PSČ: 96001
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 302EX 190/18
Druh podania: Upovedomenie_o_zastaveni_exekucie
V zmysle ust. § 61n odst. 6 zákona NR SR č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o dôvod na zastavenie exekúcie exekútorom podľa odseku 1 písm. c), upovedomenie o zastavení exekúcie zverejní exekútor bezodkladne aj v Obchodnom vestníku. Ak ide o obchodnú spoločnosť zapísanú v obchodnom registri, uplynutím šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku sa obchodná spoločnosť zrušuje bez toho, aby sa vyžadovala jej likvidácia, to neplatí ak ohľadom nej prebieha konkurzné konanie. Registrový súd bezodkladne po uplynutí lehoty podľa druhej vety vykoná výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra.