Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 16.11.2022
  • Značka:
  • K066486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polakovič Eduard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Páričkova 1101 / 27, 82103 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1974
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Peter Vároši
Sídlo správcu: Blumentálska 21, 81107 Bratislava
Kotakt na správcu : varosi@varosi.sk
Spisová značka správcovského spisu : 31OdK/157/2022 S398
Spisová značka súdneho spisu : 31OdK/157/2022
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Peter Vároši, správca dlžníka: Eduard Polakovič, nar.: 24.10.1974, bytom Páričkova 1101/27, 821 03 Bratislava, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) Z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje prihláseným veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom sú povinní zložiť na účet číslo (v tvare IBAN): SK05 5200 0000 0000 1524 6329 vedený vo Československá obchodná banka, a.s., a ako variabilný symbol uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ktorá sa popiera a do správy pre prijímateľa uviesť Polakovič - kaucia, a to najneskôr do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok podľa § 32 ods. 3 ZKR, pričom pre každé popretie pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. V zmysle § 32 ods. 7 ZKR je popretie pohľadávky veriteľom účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

V zmysle § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“

JUDr. Peter Vároši, správca