Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 16.11.2022
  • Značka:
  • X088491
Súdny exekútor: Mgr. Ing. Juraj Korim
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Duklianskych hrdinov
Orientačné/súpisné číslo: 2473
Názov obce: Vranov nad Topľou
PSČ: 09301
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 057/4462350
Orientačné/súpisné číslo: juraj.korim@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Soňa Daňková
IČO/Dátum narodenia: 30.10.2000
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Marhaň
Orientačné/súpisné číslo: 194
Názov obce: Marhaň
PSČ: 08645
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 409EX 726/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 409EX 726/22 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie súdu č.45Up/272/2022 zo dňa 05.04.2022, vykonateľný 31.05.2022 (Exekučný titul priznáva nárok zo spotrebiteľskej zmluvy.), ktorý vydal Okresný súd Banská Bystrica a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122385127, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.08.2022 proti povinnému: Soňa Daňková, Marhaň 194, Marhaň, nar. 30.10.2000 v prospech oprávneného: Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 35831154 zast. JUDr. Ján Šoltés, Mýtna 48, 811 07 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 37927795 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.