Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 16.11.2022
  • Značka:
  • X088499
Súdny exekútor: JUDr. Miroslava Poláková
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Hurbanova
Orientačné/súpisné číslo: 643/22
Názov obce: Myjava
PSČ: 90701
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 034/621 6452, 0945 462 453
Orientačné/súpisné číslo: miroslava.polakova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Ing. Lucia Kališová
IČO/Dátum narodenia: 24.04.1985
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Klčové
Orientačné/súpisné číslo: 15/93
Názov obce: Nové Mesto nad Váhom
PSČ: 91501
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 335EX 415/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 335EX 415/22 vykonávanom na základe exekučného titulu Platobný rozkaz č.11Csp/61/2021 zo dňa 25.03.2022, vykonateľný 18.05.2022, ktorý vydal Okresný súd Nové Mesto nad Váhom a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122380843, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.08.2022 proti povinnému: Ing. Lucia Kališová, Klčové 15/93, Nové Mesto nad Váhom, nar. 24.04.1985 v prospech oprávneného: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35724803 zast. Remedium Legal, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 53255739 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.