Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 220/2022
 • Kapitola:
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Podanie:
 • Oznámenia správcov
 • Deň vydania:
 • 16.11.2022
 • Značka:
 • K066487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polakovič Eduard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Páričkova 1101 / 27, 82103 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1974
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Peter Vároši
Sídlo správcu: Blumentálska 21, 81107 Bratislava
Kotakt na správcu : varosi@varosi.sk
Spisová značka správcovského spisu : 31OdK/157/2022 S398
Spisová značka súdneho spisu : 31OdK/157/2022
Druh podania : Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny

Summons to register claim. It is needed to keep the determined deadlines.

 

(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"

(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»

(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"

(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«

(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“

(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"

(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»

(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’

(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»

(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"

(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"

(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"

(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”

(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"

(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»

(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"

(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”

(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

 

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20. mája 2015, ako správca dlžníka: Eduard Polakovič, nar.: 24.10.1974, bytom Páričkova 1101/27, 821 03 Bratislava (ďalej len „Dlžník“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 31OdK/157/2022 zo dňa 24.10.2022 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz Dlžníka a za správcu ustanovil JUDr. Peter Vároši, so sídlom kancelárie Blumentálska 21, 811 07 Bratislava, IČO: 17 330 858, zapísanú v zozname správcov vedeným MS SR pod č. S398.      

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the bankruptcy trustee of debtor: Eduard Polakovič, date of birth: 24.10.1974, with residence: Páričkova 1101/27, 821 03 Bratislava (hereinafter the “Debtor”), we hereby inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I, proc. no: 31OdK/157/2022 dated October, 24, 2022 (hereinafter the “Resolution”) the court declared bankruptcy on the Debtor and appointed the bankruptcy trustee JUDr. Peter Vároši, with registered office: Blumentálska 21, 811 07 Bratislava, Slovak Republic, IČO: 17 330 858, Reg.No.: S398.   

 1. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VERITEĽOV

1    IMPORTANT INFORMATION FOR CREDITORS

Týmto Vás v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní informujeme, že proti Vášmu Dlžníkovi (uvedenému v bode 2 tohto formulára) sa začalo konkurzné konanie v inom členskom štáte. Vyzývame Vás, aby ste podľa postupu uvedeného ďalej, prihlásili svoje pohľadávky, ktoré máte voči Dlžníkovi.

Ak ste boli vyzvaný, aby ste prihlásili svoje pohľadávky, môžete tak urobiť prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK
(v Slovenskom jazyku, viď Príloha 2)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&qid=1506670936336&from=EN
(v Anglickom jazyku, viď Príloha 2)

You are hereby informed in accordance with Article 54 of Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings that bankruptcy proceedings have been opened in another Member State with regard to your Debtor (indicated in point 1 of this form). You are invited to lodge any claims you have against the Debtor, as set out below.

 

If you are invited to lodge your claims, you can do this by using the standard form for the lodgement of claims which can be downloaded from the following link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK
(in Slovak, see Annex 2)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&qid=1506670936336&from=EN 
(in English, see Annex 2)

Jazyk / Language

Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Európskej únie. Bez ohľadu na to sa však môže od Vás neskôr vyžadovať, aby ste predložili preklad do úradného jazyka členského štátu, v ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný (jazyky uvedené členskými štátmi možno nájsť tu: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true].

Claims may be lodged in any official language of the institutions of the European Union. Irrespective of this, you may later be required to provide a translation in the official language of the Member State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or in another language which that Member State has indicated it can accept (the languages indicated by the Member States are to be found here: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en] ).

Mena / Currency

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.

The claim is claimed in euro. If the claim is not claimed in euros, the amount of the claim shall be determined by the bankruptcy trustee by conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the bankruptcy by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia. If the claim is exercised in a currency whose reference exchange rate is not determined and declared by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by a professionally appointed bankruptcy trustee.

Ďalšie informácie / Additional information    

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky správcu a musí byť autorizovaná (ustanovenie § 167l ZKR a § 29 ZKR). Ak ide o zahraničného veriteľa podľa osobitného predpisu (Čl. 2 ods. 12 nariadenia (EÚ) č. 2015/848 v platnom znení) prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného formulára podľa osobitného predpisu. (Čl. 55 nariadenia (EÚ) č. 2015/848 v platnom znení). Prihláška musí byť správcovi doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak návrh podáva zástupca dlžníka, k návrhu musí pripojiť splnomocnenie na zastupovanie dlžníka pri prihlasovaní pohľadávky v konkurze, ktoré musí byť autorizované dlžníkom, inak sa naň neprihliada.

Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku SR.

Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských štátoch možno nájsť kliknutím na tento odkaz: https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true

Príslušné informácie o konkrétnom insolvenčnom konaní, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, možno získať na tomto webovom sídle Európskeho portálu elektronickej justície:

https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-sk.do?init=true

ako aj na tomto webovom sídle Obchodného vestníka vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR:

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx 

Pursuant to Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter only "the BRA"), the Debtor's creditors are obliged to register their claims against the Debtor with the Trustee electronically via a designated electronic form in the Trustee's electronic mailbox within 45 days of the declaration of bankruptcy and must be authorized (Art. 167l the BRA).  If the debtor is a foreign creditor pursuant to a special regulation, (Art. 2(12) of Regulation (EU) No 2015/848, as amended) the application shall be lodged with the trustee electronically using the form provided for that purpose under the special regulation. (Art. 55 of Regulation (EU) No 2015/848, as amended) The application must be received by the trustee within the basic application period within 45 days of the declaration of insolvency. If the application is made by the debtor's representative, the application must be accompanied by a power of attorney to represent the debtor in filing the bankruptcy claim, which must be authorised by the debtor, otherwise it will not be taken into account.

In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative for delivery with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and announced to the insolvency practitioner otherwise the delivery will be executed through Commercial Bulletin only.

You can find further information on insolvency proceedings in the Member States under the following link: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en ]

You can trace relevant information on the particular insolvency proceeding concerned by this notification through the following website of the European e-Justice Portal:
https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-sk.do?init=true

as well as through the website of the Commercial bulletin maintained by Ministry of Justice of SR:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx 

Náležitosti prejednávanej veci

Details of the case

 1. DLŽNÍK / DEBTOR

1.1. Názov (ak je dlžníkom spoločnosť alebo právnická osoba) / Name (if the debtor is a company or a legal person): Eduard Polakovič  

1.2. Dátum narodenia / Date of birth / Registračné číslo (uveďte, ak takéto číslo existuje na základe vnútroštátneho právneho poriadku členského štátu, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie) / Registration number (to be filled in if there is one under the national law in the Member State where insolvency proceedings have been opened): 24.10.1974

1.3. Adresa / Adress:

1.3.1. Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: Páričkova 1101/27  

1.3.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 821 03 Bratislava

1.3.3. Štát / Country: Slovenská republika / Slovak Republic

 1. PRÍSLUŠNÉ INSOLVENČNÉ KONANIE / THE INSOLVENCY PROCEEDINGS CONCERNED

2.1. Druh insolvenčného konania, ktoré sa začalo v súvislosti s dlžníkom / Type of insolvency proceedings opened with regard to the debtor: Konanie o oddlžení podľa 4. časti ZKR / Debt relief proceeding under part 4 of the BRA

2.2. Dátum začatia insolvenčného konania (v zmysle nariadenia (EÚ) 2015/848) / The date of the opening of insolvency proceedings (within the meaning of Regulation (EU) 2015/848): 03.11.2022 / 3th November 2022

2.3. Súd na ktorom sa začalo insolvenčné konanie / The court opening the insolvency proceedings:

2.3.1. Názov / Name: Okresný súd Bratislava I / District court Bratislava I

2.3.2. Adresa /  Adress:

2.3.2.1. Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: Záhradnícka 10

2.3.2.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 812 44 Bratislava

2.3.2.3. Štát / Country: Slovenská republika / Slovak republic

2.4. Spisová značka veci / Reference number of the case: 31OdK/157/2022

2.5. Správca vymenovaný v konaní / Insolvency practitioner(s) appointed in the proceedings:

2.5.1. Názov/Meno / Name: JUDr. Peter Vároši

2.5.2. Adresa / Adress:

2.5.2.1. Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: Blumentálska 21

2.5.2.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 811 07 Bratislava

2.5.2.3. Štát / Country: Slovenská republika / Slovak republic

2.5.2.4. E-mail: varosi@varosi.sk

Informácie týkajúce sa prihlasovania pohľadávok

Information concerning the lodgement of claims

 1. ORGÁN ALEBO ÚRAD OPRÁVNENÝ PRIJÍMAŤ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK

Správca uvedený v bode 2.5 tohto formulára.

 

 2.   BODY OR AUTHORITY EMPOWERED TO ACCEPT THE LODGEMENT OF CLAIMS

The bankruptcy trustee indicated in point 2.5 of this form.

 1. SPÔSOB PODÁVANIA PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK

Veritelia Dlžníka sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky správcu (E0006172232, SUFFIX: 00034) a musí byť autorizovaná. Ak ide o zahraničného veriteľa podľa osobitného predpisu (Čl. 2 ods. 12 nariadenia (EÚ) č. 2015/848 v platnom znení) prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného formulára podľa osobitného predpisu. (Čl. 55 nariadenia (EÚ) č. 2015/848 v platnom znení). Ak návrh podáva zástupca dlžníka, k návrhu musí pripojiť splnomocnenie na zastupovanie dlžníka pri prihlasovaní pohľadávky v konkurze, ktoré musí byť autorizované dlžníkom, inak sa naň neprihliada.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy musí uviesť meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a celková suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.

3. MEANS OF COMMUNICATION BY WHICH CLAIMS MAY BE SUBMITTED

The Debtor's creditors are obliged to register their claims against the Debtor with the Trustee electronically via a designated electronic form in the Trustee's electronic mailbox within 45 days of the declaration of bankruptcy (E0006172232, SUFFIX: 00034)  and must be authorized (Art. 167l the BRA).  If the debtor is a foreign creditor pursuant to a special regulation, (Art. 2(12) of Regulation (EU) No 2015/848, as amended) the application shall be lodged with the trustee electronically using the form provided for that purpose under the special regulation. (Art. 55 of Regulation (EU) No 2015/848, as amended). If the application is made by the debtor's representative, the application must be accompanied by a power of attorney to represent the debtor in filing the bankruptcy claim, which must be authorised by the debtor, otherwise it will not be taken into account.

The application must be lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about name and surname or name of the firm, address and seat of the creditor and of the debtor, legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests with legal cause of the interests; the application of the claim has to be dated and signed.

Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of claim. Creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim is not recorded in the account books.

 

 1. LEHOTY NA PRIHLASOVANIE POHĽADÁVOK

Prihláška musí byť správcovi doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.

4. TIME LIMITS FOR LODGING CLAIMS

The application must be received by the trustee within the basic application period within 45 days of the declaration of insolvency.  

 1. POSTUP PRI PRIHLASOVANÍ POHĽADÁVOK

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).

Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.

Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva , ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.

V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).

Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len „podmienená pohľadávka“); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky.

5. PROCEDURE FOR LODGING CLAIMS

In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim , whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (Art. 167l sec. 2 the BRA).

The claim shall be alleged by an application form (Art. § 28 sec. the BRA). During the bankruptcy, claims listed in Art. 166a) sec. a), b) a c) the BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.

Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, excwpt that the bankruptcy has been canceled for the debtor´s dishonest intention.

Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency bankruptcy trustee to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (Art. 29 sec. 9 a 10 the BRA) .

In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim , whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (Art. 167l sec. 2 the BRA).

The application may also claim a future receivable or receivable that is subject to the fulfillment of the condition (hereinafter referred to as the “contingent receivable”); however, the contingent creditor is only entitled to exercise the rights attached to the contingent receivable after it has proved to the trustee that the contingent receivable has arisen.

 1. DÔSLEDKY PODANIA PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK PO UPLYNUTÍ LEHOTY UVEDENEJ V BODE 5

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté . Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na zabezpečovacie právo neprihliada (§ 28 ods. 4 ZKR).

Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.

6. CONSEQUENCES OF FAILURE TO SUBMIT CLAIMS WITHIN THE TIME PERIOD INDICATED IN POINT 5

If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched . The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered sum (Art. 167l sec. 3 the BRA).

Your secured or preferential rights associated to the claim and lodged after expiry of period indicated in point 5 are not taken into account (Art. 28 sec. 4 the BRA).

The bankruptcy trustee does not have the duty to notify creditor to amend or to correct an incorrect or incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the original application form by a new application form.

 1. ĎALŠIE PODMIENKY PRIHLASOVANIA POHĽADÁVOK

Na základe práva uplatniteľného na insolvenčné konanie sa vyžaduje, aby sumy pohľadávok (bod 6.1.8 štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) a náklady spojené s uplatnením týchto pohľadávok (bod 6.4.3 štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) boli uvádzané v mene Euro (EUR).

 

7. OTHER CONDITIONS TO BE MET WHEN LODGING YOUR CLAIM

The law applicable to the insolvency proceedings requires that the amount of the claim (point 6.1.8 of the standard form ‘lodgement of claims’) and the costs arising from the assertion of that claim (point 6.4.3 of the standard form ‘lodgement of claims’) are indicated in the currency Euro (EUR).

 1. POVINNOSTI VERITEĽOV, KTORÝCH POHĽADÁVKY SÚ PREDNOSTNÉ ALEBO ZABEZPEČENÉ VECNÝM PRÁVOM
 • v prihláške pohľadávok musíte výslovne uviesť osobitnú povahu pohľadávok,
 • pohľadávky musíte prihlásiť,
 • musíte uviesť sumu, do výšky ktorej sú pohľadávky zabezpečené.

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

8. OBLIGATION OF CREDITORS WHOSE CLAIMS ARE PREFERENTIAL OR SECURED IN REM

 •  You must expressly indicate the specific nature of the claim in the lodgement of claims,
 •  You need to lodge your claims,
 •  You must indicate the amount up to which the claims are secured.

Creditors with claims secured with securities shall file individual application which includes specification of the secured amount of the claim, type, ranking, subject and legal reason of the arising of the security right (Art. 29 sec. 2 the BRA).

JUDr. Peter Vároši, správca / the bankruptcy trustee