Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 16.11.2022
  • Značka:
  • K066582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Franek Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rajecká 2799/7, 01001 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1950
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Michaela Pobijak
Sídlo správcu: Svätej Anny 1, 03401 Ružomberok
Kotakt na správcu : michaela.pobijak@gmail.com, 0917 079 946
Spisová značka správcovského spisu : 1OdK/108/2022 S1924
Spisová značka súdneho spisu : 1OdK/108/2022
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Michaela Pobijak, správca dlžníka, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.

Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur na účet IBAN: SK87 8330 0000 0027 0159 5288 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou: Franek

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Michaela Pobijak, správca