Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 16.11.2022
  • Značka:
  • K066626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Terézia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Štúrova 835 / 60, 96212 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1996
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu: Kyjevské námestie 6, 97404 Banská Bystrica
Kotakt na správcu : ing.pirohar@gmail.com, 0905/613 029
Spisová značka správcovského spisu : 7OdK/293/2022 S1534
Spisová značka súdneho spisu : 7OdK/293/2022
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Terézia Oláhová, nar: 28.08.1996, trvale bytom Štúrova 835/60, 962 12 Detva, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu – Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica, v pracovných dňoch pondelok až piatok, počas úradných hodín správcu od 9:00 hod do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo mailom: ing.pirohar@gmail.com, prípadne na tel. č.: 0905 613 029.