Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 16.11.2022
  • Značka:
  • X088640
Súdny exekútor: Mgr. Bernard Janík
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Daniela Dlabača
Orientačné/súpisné číslo: 2/978
Názov obce: Žilina
PSČ: 010 01
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0911 999 857, 041/5092011
Orientačné/súpisné číslo: exekutor@exekutorzilina.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Michal Pentek
IČO/Dátum narodenia: 17.08.1991
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Turčianske Kľačany
Orientačné/súpisné číslo: 211
Názov obce: Turčianske Kľačany
PSČ: 038 61
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 322EX 562/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekúcii 322EX 562/22, vykonávanej v prospech oprávneného: Union zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 36284831, Karadžičova 10, 814 53 Bratislava – Staré Mesto, proti povinnému: Michal Pentek, nar. 17.08.1991, Turčianske Kľačany 211, 038 61 Turčianske Kľačany, na základe exekučného titulu: Výkaz nedoplatkov č. 2090017232 zo dňa 22.07.2020 vydaný Union zdravotnou poisťovňou, a.s., sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie doručiť Upovedomenie o začatí exekúcie 322EX 562/22-7 zo dňa 08.08.2022. Preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.