Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 177/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 14.9.2022
  • Značka:
  • X070347
Súdny exekútor: JUDr. Soňa Majkútová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Štúrova
Orientačné/súpisné číslo: 37A/257
Názov obce: Senica
PSČ: 905 01
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 034/6517161
Orientačné/súpisné číslo: sonamajkutova@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Mária Bothová
IČO/Dátum narodenia: 26.03.1979
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Školská
Orientačné/súpisné číslo: 46/657
Názov obce: Veľké Úľany
PSČ: 925 22
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 105EX 186/2022
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 105EX 186/2022, oprávnený Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 35776005, povinný Bothová Mária, Školská 657/46 , 925 22 Veľké Úľany, nar.: 26.03.1979, vykonávanom na základe exekučných titulov: rozhodnutia č. OU-GA-OO-2019/001019 zo dňa 19.03.2019 vydaného Okresný úrad Galanta a Rozkazu č. OU-GA-OCDPK-2020/008060 zo dňa 17.06.2020 vydaného Okresný úrad Galanta a Rozkazu č. OU-GA-OCDPK-2020/008063 zo dňa 17.06.2020 vydaného Okresný úrad Galanta, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo Upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa Upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.