Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 177/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 14.9.2022
  • Značka:
  • X070353
Súdny exekútor: JUDr. Soňa Majkútová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Štúrova
Orientačné/súpisné číslo: 37A/257
Názov obce: Senica
PSČ: 905 01
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 034/6517161
Orientačné/súpisné číslo: sonamajkutova@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Žaneta Kotlárová
IČO/Dátum narodenia: 30.10.1986
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: -
Orientačné/súpisné číslo: 226
Názov obce: Kajal
PSČ: 925 92
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 105EX 193/2022
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 105EX 193/2022, oprávnený Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 35831154, zast. Šoltés Ján, JUDr., Mýtna 48, 811 07 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 37927795, povinný Kotlárová Žaneta, č. 226, 925 92 Kajal, nar.: 30.10.1986, vykonávanom na základe exekučných titulov: rozsudku č. 10Csp/99/2021 zo dňa 13.09.2021 vydaného Okresným súdom Galanta a uznesenia č. 10Csp/99/2021 zo dňa 11.11.2021 vydaného Okresným súdom Galanta, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo Upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa Upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.