Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 177/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 14.9.2022
  • Značka:
  • K053665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Henrieta Vaššová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Poľný Kesov 257, 95115 Poľný Kesov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1972
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu: Topoľčianska 31/61, 94901 Nitra - Dražovce
Kotakt na správcu : judr.peterbojda@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 28OdK/144/2022 S1828
Spisová značka súdneho spisu : 28OdK/144/2022
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

Súdom ustanovený správca konkurznej podstaty dlžníčky Henrieta Vaššová nar.18.12.1972, bytom Poľný Kesov 257, 951 12 Poľný Kesov v súlade s ust.§ 167j ods.1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje oznam, že dlžníčka nevlastní žiadny majetok.

V Nitre, dňa 08.09.2022                                                          JUDr.Peter Bojda