Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 177/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 14.9.2022
  • Značka:
  • K053531
Spisová značka: 8K/62/2019
Druh: Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Odôvodnenie:
Poučenie:
Oznámenie
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MEDIA PARTNER, s.r.o. v likvidácii so sídlom Medená 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35697831, v mene ktorého koná likvidátor: Ľudmila Draxlerová, bytom Fedáková 1941/26, Bratislava, zastúpený: JUDr. Zuzanou Jóžovou Boreckou, advokátom so sídlom Sládkovičova 7, 949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MEDIA PARTNER, s.r.o. v likvidácii so sídlom Medená 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35697831, o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.03.2022.
Autor
Okresný súd Bratislava I dňa 8.9.2022
Mgr. Linda Markušová,
Dlžník
Názov : MEDIA PARTNER, s.r.o. v likvidácii
IČO : 35697831
Adresa : Medená 10, Bratislava 81102 Slovenská republika
Subjekt konania
Názov : MEDIA PARTNER, s.r.o. v likvidácii
IČO : 35697831
Adresa : Medená 10, Bratislava 81102 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : MEDIA PARTNER, s.r.o. v likvidácii
IČO : 35697831
Adresa : Medená 10, Bratislava 81102 Slovenská republika
Názov : JUDr. Zuzana Jóžová Borecká
IČO : 46334858
Adresa : Sládkovičova 7, Nitra 94901 Slovenská republika
Názov : JUDr. Ivana Sláviková
IČO :
Adresa : Vajanského nábrežie 9, Bratislava 81102 Slovenská republika
Názov : Mgr. Karol Haťapka
IČO :
Adresa : Drieňová 34, Bratislava 82102 Slovenská republika