Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 177/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 14.9.2022
  • Značka:
  • K053757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berger Vasil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Strážska cesta 722/15 722/15, 96001 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1996
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Zuzana Šimová PhD., LL.M.
Sídlo správcu: M. Rázusa 32, 98401 Lučenec
Kotakt na správcu : 0915 875 198
Spisová značka správcovského spisu : 2OdK/315/2022 S1484
Spisová značka súdneho spisu : 2OdK/315/2022
Druh podania : Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako  správca dlžníka:   Vasil Berger, nar. 27.04.1996, bytom Strážska cesta 722/15, 96001 Zvolen, obchodné meno: Vasil Berger, s miestom podnikania Pribinova 556/19, 96001 Zvolen, IČO: 51632250 oznamujem, že uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp.zn.: 2OdK/315/2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the  trustees of the restructuralization: Vasil Berger, nar. 27.04.1996, bytom Strážska cesta 722/15, 96001 Zvolen, obchodné meno: Vasil Berger, s miestom podnikania Pribinova 556/19, 96001 Zvolen, IČO: 51632250 our duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court in Banská Bystrica, No. 2OdK/315/2022 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.              

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica  bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 05.09.2022 .Týmto dňom bol na dlžníka vyhlásený konkurz.

This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica  was published on 5.September 2022. The bankruptcy  was declared as of this date.               

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len „ZKR“/ veritelia dlžníka  sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu  prihlásiť svoje pohľadávky  v jednom  rovnopise  na adresu správcu: JUDr. Zuzana  Šimová, PhD., LL.M., so sídlom M. Rázusa 32, 98401 Lučenec, Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená  samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo, alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky.  Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.

According to the Act No. 7/2005 Coll.Bankruptcy and Restructuralization Act / hereinafter only „ the BRA“ / the creditors of the debtor have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy  in one  copy  to the truste to the adress: JUDr. Zuzana Šimová, PhD., LL.M., M .Rázusa 32, 984 01 Lučenec, Slovenská republika. Each claim must be registred separately. The registration has to provide information about the name, surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, rankingof the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests, the registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk. Credistors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Credistors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which security is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents prooving the information provided in the registration form  have to be anclosed to the registration form. In case creditor does not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak republic representative with an address or a seat in a Slovak republic has to be stated.  In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú podpísané a datované, sa  neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Registrations that will not fulfill the requirements state by the law or will not registered on the required registration form or will not be signed or dated will not be considered as claims . The truste of the Court do not have a duty to notify the creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration.

 

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.

The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 29 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.

This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business documentation of the bankrupt.

V Lučenci, dňa 10.09.2022

JUDr. Zuzana   Šimová, PhD., LL.M. správca

JUDr. Zuzana  Šimová, PhD., LL.M., truste of the bankrupt