Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 177/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 14.9.2022
  • Značka:
  • X070532
Súdny exekútor: JUDr. Hildegarda Laclavíková
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Slovenská
Orientačné/súpisné číslo: 52
Názov obce: Prešov
PSČ: 08001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 051/7721195
Orientačné/súpisné číslo: hildegarda.laclavikova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Viktor Polhoš
IČO/Dátum narodenia: 29.07.1994
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Nový Dvor
Orientačné/súpisné číslo: 114/83
Názov obce: Veľká Lomnica
PSČ: 059 52
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 254EX 18/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
Oznámenie o upovedomení o začatí exekúcie Spisová značka exekučného spisu exekútora: 254EX 18/22 V exekučnom konaní 254EX 18/22 na základe vykonateľného exekučného titulu - Výkaz nedoplatkov č.2090160102 zo dňa 27.08.2020, právoplatný 23.09.2020, vykonateľný 07.11.2020, ktorý vydal Union zdravotná poisťovňa, a.s., vedenom na návrh oprávneného: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10/10, 814 53 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 36284831, sa povinnému: Viktor Polhoš, Nový Dvor 83/114, 059 52 Veľká Lomnica, nar. 29.07.1994, napriek vykonanému šetreniu nepodarilo doručiť upovedomenie o začatí exekúcie do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie súčasne zverejní Okresný súd Banská Bystrica na svojej úradnej tabuli alebo na svojej webovej stránke. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.