Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 177/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 14.9.2022
  • Značka:
  • X070450
Súdny exekútor: JUDr. Hildegarda Laclavíková
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Slovenská
Orientačné/súpisné číslo: 52
Názov obce: Prešov
PSČ: 08001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 051/7721195
Orientačné/súpisné číslo: hildegarda.laclavikova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Ján Potok
IČO/Dátum narodenia: 22.01.1983
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Šoltésovej
Orientačné/súpisné číslo: 14/3379
Názov obce: Poprad
PSČ: 058 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 254EX 1529/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
Oznámenie o upovedomení o začatí exekúcie Spisová značka exekučného spisu exekútora: 254EX 1529/21 V exekučnom konaní 254EX 1529/21 na základe vykonateľného exekučného titulu - Výkaz nedoplatkov č.2146025517 zo dňa 29.05.2021, právoplatný 23.07.2021, vykonateľný 07.09.2021, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.; Výkaz nedoplatkov č.2146195613 zo dňa 19.10.2021, právoplatný 26.11.2021, vykonateľný 26.11.2021, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., vedenom na návrh oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava-Petržalka, IČO: 35937874, sa povinnému: Ján Potok, Šoltésovej 3379/14, 058 01 Poprad, nar. 22.01.1983, napriek vykonanému šetreniu nepodarilo doručiť upovedomenie o začatí exekúcie do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie súčasne zverejní Okresný súd Banská Bystrica na svojej úradnej tabuli alebo na svojej webovej stránke. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.