Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 177/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 14.9.2022
  • Značka:
  • K053779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bendík Bartolomej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Chmiňany 184, 08233 Chmiňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1978
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Mária Domčeková
Sídlo správcu: Centrálna 154/4, 08901 Svidník
Kotakt na správcu : marieta@ebd.sk, 0908 791 223
Spisová značka správcovského spisu : 5OdK/122/2022 S1961
Spisová značka súdneho spisu : 5OdK/122/2022
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty
Číslo súpisovej položky majetku Typ súpisovej položky majetku Popis hnuteľnej veci Množstvo Podielové spoluvlastníctvo Súpisová hodnota majetku Poznámka
1 Hnuteľná vec - motorové vozidlo  SEAT TOLEDO 1M/AHF/SG s EČ PO417HK, VIN: VSSZZZ1MZXBOO5870, druh karosérie AA sedan, farba strieborná metalíza 1 1/1 500,00 € Podľa vyjadrení dlžníka je predmetné motorové vozidlo nefunkčné a nepojazdné. Správca nedisponuje inými informáciami  a  dokumentáciou týkajúcou sa predmetného motorového vozidla ,  nakoľko nebola zo strany dlžníka poskytnutá ďalšia súčinnosť. 

JUDr. Mária Domčeková, správca