Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 177/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 14.9.2022
  • Značka:
  • K053670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavlíková Ivett Vivien
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Iža 71, 94639 Iža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1972
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu: Štúrova 74/138, 94935 Nitra
Kotakt na správcu : miladakoukalova@agnerpartners.sk, 0901 919 180, 037/7336 028
Spisová značka správcovského spisu : 23OdK/182/2022 S1834
Spisová značka súdneho spisu : 23OdK/182/2022
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu : S 1834, ako správca dlžníka: Ivett Vivien Pavlíková, narodená 07.03.1972, bytom Iža 71, 946 39 Iža, podnikajúca pod obchodným menom: Iveta Pavlíková - Vivi, s miestom podnikania Iža 396, 946 39 Iža, IČO: 46 468 935, s ukončenou podnikateľskou činnosťou k 31.08.2013, oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia, majú právo dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch v čase od 09:00 hod. - 12:00 hod. a od 13:00 hod. - 16:00. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: 0901 919 180, emailom: koukalova@agbr.sk

V Nitre, dňa 09.09.2022

JUDr. Milada Koukalová, správca dlžníka