Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 177/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 14.9.2022
  • Značka:
  • X070535
Súdny exekútor: JUDr. Ing. Roman Liščák
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: nám. sv. Michala
Orientačné/súpisné číslo: 5
Názov obce: Hlohovec
PSČ: 92001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 033/7301438
Orientačné/súpisné číslo: rliscak@exekutor.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Imrich Ferenczi
IČO/Dátum narodenia: 40026990/03.12.1981
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Júliusa Lőrincza
Orientačné/súpisné číslo: 16/2137
Názov obce: Dunajská Streda
PSČ: 92901
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 102EX 317/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 102EX 317/21 vykonávanom na základe exekučného titulu vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.1200490408 zo dňa 22.09.2012, vykonateľný 17.12.2012, ktorý vydal Union zdravotná poisťovňa, a.s. a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6121328551, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.06.2021 proti povinnému: Imrich Ferenczi, Júliusa Lőrincza 16/2137, Dunajská Streda, IČO 40026990, nar. 03.12.1981 v prospech oprávneného: Union zdravotná poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831, DIČ: 2022152517 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.