Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 174/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 9.9.2022
  • Značka:
  • K052661
Spisová značka: 27K/40/2022
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, so sídlom Pražská 29, Bratislava, IČO: 30 844 363, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Medika SK, a. s., so sídlom Vajnorská 6, Ivanka pri Dunaji, IČO: 35 839 881, takto
Rozhodnutie: I. Súd vyzýva dlžníka, aby sa vyjadril k návrhu do 20 dní od doručenia návrhu a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil: - zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 90 dní v omeškaní, - zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania, - informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu, - zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 90 dní od začatia konkurzného konania. - uviedol, či súhlasí s rozhodnutím bez pojednávania v zmysle § 177 CSP. II. Súd poučuje dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. III. Súd poučuje dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1).
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Toto uznesenie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Autor
Okresný súd Bratislava I dňa 25.8.2022
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková,
Dlžník
Názov : Medika SK, a.s.
IČO : 35839881
Adresa : Vajnorská 6, Ivanka pri Dunaji 90028 Slovenská republika
Subjekt konania
Názov : Medika SK, a.s.
IČO : 35839881
Adresa : Vajnorská 6, Ivanka pri Dunaji 90028 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Medika SK, a.s.
IČO : 35839881
Adresa : Vajnorská 6, Ivanka pri Dunaji 90028 Slovenská republika
Názov : Slovenská republika - Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
IČO : 30844363
Adresa : Pražská 29, Bratislava 81263 Slovenská republika