Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 174/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 9.9.2022
  • Značka:
  • X069008
Súdny exekútor: JUDr. Hugo Hýbal
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Jakabova
Orientačné/súpisné číslo: 30
Názov obce: Bratislava
PSČ: 821 04
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0917 672 481
Orientačné/súpisné číslo: hugo.hybal@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Tomáš Šebestian
IČO/Dátum narodenia: 46341846
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Šancová
Orientačné/súpisné číslo: 94/3567
Názov obce: Bratislava-Nové Mesto
PSČ: 811 04
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 344EX 265/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 344EX 265/22 vedenom v prospech oprávneného POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 35807598, zast. JUDr. Katarína Hegedüšová, advokátka, Majerníkova 3479/3/A, 841 05 Bratislava-Karlova Ves, IČO: 42185190, proti povinnému Tomáš Šebestian, občan SR, Šancová 3567/94, 811 04 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 46341846, nar.: 25.12.1982, na základe exekučného titulu č. SR 07921/13 zo dňa 16.01.2014, vydaného Stály rozhodcovský súd sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému na žiadnu adresu v lehote do 3 mesiacov od začatia exekúcie. Z toho dôvodu sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.