Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 174/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 9.9.2022
  • Značka:
  • X069089
Súdny exekútor: JUDr. Jozef Matejov
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Štúrova
Orientačné/súpisné číslo: 326/2
Názov obce: Partizánske
PSČ: 95801
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 038/7491920, mobil: 0911074974
Orientačné/súpisné číslo: jozef.matejov@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Maroš Grznár
IČO/Dátum narodenia: 03.10.1994
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Partizánske
Orientačné/súpisné číslo: 0
Názov obce: Partizánske
PSČ: 95801
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 109EX 307/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 109EX 307/22 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie súdu č.1T/78/2019 zo dňa 19.02.2020, vykonateľný 14.07.2020 (v spojení s uznesením Krajského súdu v Trenčíne, sp.zn. 2To/48/2020, zo dňa 14.07.2020, ktorým sa odvolanie povinného zamietlo. Týmto návrhom oprávnený uplatňuje pohľadávku náhrady nákladov zdravotnej starostlivosti vynaložených na liečenie poškodeného poistenca v súvislosti s ublížením na zdraví. Ide o prednostnú pohľadávku v zmysle § 71 ods. 2 písm. b) zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov. Ide o nedotknutú pohľadávku v zmysle § 166c ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, táto nie je účinkami vyhlásenia konkurzu z hľadiska ich vymáhania v exekučnom konaní dotknutá. ), ktorý vydal Okresný súd Partizánske a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122335112, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.06.2022 proti povinnému: Maroš Grznár, Partizánske 0, Partizánske, nar. 03.10.1994 v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava- Petržalka, IČO: 35937874 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.