Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 174/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 9.9.2022
  • Značka:
  • X069150
Súdny exekútor: JUDr. Lucia Baničová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: B.S. Timravy
Orientačné/súpisné číslo: 1
Názov obce: Trnava
PSČ: 917 01
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0905851730
Orientačné/súpisné číslo: lucia.banicova@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Máté Vida
IČO/Dátum narodenia: 08.03.1996
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Povodská cesta
Orientačné/súpisné číslo: 5351/14A
Názov obce: Dunajská Streda
PSČ: 92901
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 382EX 372/2022
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 382EX 372/2022, oprávnený: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., povinný: Máté Vida, nar. 08.03.1996, exekučný titul č. 2126850131 zo dňa 23.07.2021 vydaného DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.