Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • K035248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bažo Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Poša 22, 09421 Poša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1979
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu: Námestie Slobody 2, 06601 Humenné
Kotakt na správcu : jana.cepcekova@gmail.com, 0915/954 474
Spisová značka správcovského spisu : 5OdK/115/2022 S1308
Spisová značka súdneho spisu : 5OdK/115/2022
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1308, správca dlžníka Vladimír Bažo, nar. 22.05.1979, trvale bytom 094 21 Poša 22 (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Jana Čepčeková, správca