Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • K034979
Spisová značka: 31K/5/2014
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Alexej Kluka, nar. 16.07.1965, naposledy bytom Krátka ulica 286, 951 07 Čechynce, zastúpený opatrovníkom: Obec Čechynce, ktorého správcom je Mgr. Veronika Vargová so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na odvolanie z funkcie, takto
Rozhodnutie: Súd o d v o l á v a Mgr. Veroniku Vargovú, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra, z funkcie správcu.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť. Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal (Okresný súd Nitra). V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Autor
Okresný súd Nitra dňa 8.6.2022
Mgr. Juraj Kopper,
Dlžník
Názov : Alexej Kluka
IČO :
Adresa : Krátka ulica 286, Čechynce 95107 Slovenská republika
Subjekt konania
Názov : Alexej Kluka
IČO :
Adresa : Krátka ulica 286, Čechynce 95107 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Alexej Kluka
IČO :
Adresa : Krátka ulica 286, Čechynce 95107 Slovenská republika
Názov : Veronika Vargová, Mgr.
IČO :
Adresa : Mostná 62, Nitra 94901
Názov : Kristína Lehoťáková
IČO :
Adresa : , Nitra 94901 Slovenská republika
Názov : Slovenská konsolidačná a.s.
IČO :
Adresa : Cintorínska 21, Bratislava 81499