Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • X045604
Súdny exekútor: JUDr. Rastislav Horský
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Jakubovo námestie
Orientačné/súpisné číslo: 15
Názov obce: Bratislava
PSČ: 811 09
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0902 699 397
Orientačné/súpisné číslo: rastislav.horsky@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Antonín Tomeček
IČO/Dátum narodenia: 26.02.1957
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: ---
Orientačné/súpisné číslo: ---
Názov obce: Bratislava
PSČ: 85250
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 58EX 112/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnej veci 58EX 112/22 vykonávanej na základe vykonateľného exekučného titulu na peňažné plnenie č. 2163246613 zo dňa 09.12.2021 vydaného Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. a poverenia na vykonanie exekúcie vydaného Okresným súdom Banská Bystrica dňa 02.03.2022 č. 6122245281 v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. a proti povinnému: Antonín Tomeček, 85250 Bratislava - Petržalka, nar.: 26.02.1957 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo doručiť upovedomenie o začatí exekúcie povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie. Preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručuje podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku povinnému oznámením v Obchodnom vestníku, súčasne sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí súdu, ktorý ho zverejní na úradnej tabuli alebo na webovej stránke. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.