Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • K035020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SABERSOFT s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pifflova 3, 85101 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47129794
Obchodné meno správcu: LawService Recovery, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Tallerova 5, 81102 Bratislava
Kotakt na správcu : lsrecovery@lawservice.sk, 045/5240291, 045/5240200
Spisová značka správcovského spisu : 31K/8/2022 S1731
Spisová značka súdneho spisu : 31K/8/2022
Druh podania : Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 09.03.2022, sp. zn. 31K/8/2022, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 57/2022 zo dňa 23.03.2022, súd vyhlásil malý konkurz na majetok úpadcu SABERSOFT s.r.o., so sídlom Pifflova 3, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 47 129 794 (ďalej len „Úpadca“) a do funkcie správcu Úpadcu ustanovil spoločnosť LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava, zapísanú v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len „Správca“).

Podľa § 106b ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Na postavenie správcu a jeho pôsobnosť v malom konkurze sa § 166i a § 166j ods. 1 až 5 použijú primerane.

Podľa § 106e ZKR „Malému konkurzu podlieha majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia malého konkurzu a majetok, ktorý úpadca nadobudol počas malého konkurzu.

Podľa § 106h ZKR „Ustanovenia § 167b až 167g, § 167j až 167n, § 167p, § 167q, § 167s až 167v sa použijú primerane.

Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Úpadcu, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu vedeného na majetok Úpadcu, informácií poskytnutých Úpadcom a tiež zo súčinnosti poskytnutých tretími osobami.

Správca z vyššie uvedených šetrení dospel k záveru, že konkurzná podstata Úpadcu nepokryje ani náklady konkurzu. Z uvedeného dôvodu Správca v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok úpadcu SABERSOFT s.r.o., so sídlom Pifflova 3, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 47 129 794 sa končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Úpadcu v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

LawService Recovery, k.s., správca