Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • X045977
Súdny exekútor: Mgr. Dušan Čerešňa
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Andreja Hlinku
Orientačné/súpisné číslo: 34/A
Názov obce: Trnava
PSČ: 91701
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 033-5536955
Orientačné/súpisné číslo: dusan.ceresna@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Anita Krenková
IČO/Dátum narodenia: 02.09.1991
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Hlavná ulica
Orientačné/súpisné číslo: 16/50
Názov obce: Dunajská Streda
PSČ: 92901
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 343EX 174/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 343EX 174/22 vykonávanom na základe exekučného titulu vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.2102120713 zo dňa 06.09.2021, vykonateľný 28.10.2021, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.; vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.2102504117 zo dňa 09.09.2021, vykonateľný 28.12.2021, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122252025, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.03.2022 proti povinnému: Anita Krenková, Hlavná ulica 16/50, Dunajská Streda, nar. 02.09.1991 v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35937874, DIČ: 2022027040 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.