Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • K035092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bukor Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Šulekova 3573 / 42, 94001 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1978
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu: Levická 886, 95201 Vráble
Kotakt na správcu : spravca477@icloud.com, 0908 077 464
Spisová značka správcovského spisu : 30OdK/65/2022 S477
Spisová značka súdneho spisu : 30OdK/65/2022
Druh podania : Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

V konkurznej veci úpadcu, Gabriel Bukor, nar.12.12.1978,   bytom Šulekova 3573/42, 940 01 Nové Zámky, podnikajúca pod obchodným menom: Gabriel Bukor B&G, miesto podnikania:  Šulekova 3573/42, 940 01 Nové Zámky, IČO: 30798841, som na základe uznesenia Okresného súdu v Nitre č.k. 30 Odk/65/2022, zo dňa 22.03.2022, bol ustanovený za správcu menovaného úpadcu.

Podľa §199 ZKR uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku. Predmetné uznesenie bolo zverejnené dňa 29.03.2022, v  Obchodnom vestníku č. 61/2022.

Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom na ukončenie konkurzu je skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu veriteľov.

Znenie ust. § 167v ZKR: Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.