Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • K035261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stibila Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Štefana Moyzesa 3571 / 23, 07101 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1955
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Bc. Filip Balla
Sídlo správcu: Hlavná 24, 04001 Košice
Kotakt na správcu : ball.spravca@gmail.com, 0904/848 781
Spisová značka správcovského spisu : 26OdK/323/2019 S1936
Spisová značka súdneho spisu : 26OdK/323/2019
Druh podania : Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Bc. Filip Balla, so sídlom kancelárie: Hlavná 24, 040 01 Košice, správca podstaty dlžníka: Ing. Ján Stibila, nar.: 22.12.1955, bytom: Štefana Moyzesa 3571/23, 071 01 Michalovce, podnikajúci pod obchodným menom STIBEX s.r.o., s miestom podnikania: Štefana Moyzesa 3571/23, 071 01 Michalovce, IČO: 46 485 821, v konkurze vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 26OdK/323/2019 týmto zverejňuje oznam o zvolaní schôdze veriteľov úpadcu na deň 11.07.2022 o 08.00 hod. v priestoroch kancelárie správcu JUDr. Bc. Filipa Ballu na adrese: Hlavná 24, 040 01 Košice.

Program schôdze: 1. Otvorenie schôdze, 2. Voľba zástupcu veriteľov, 3. Záver.

Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace; zástupcovia veriteľov sa preukážu originálom plnej moci, resp. poverením na zastupovanie.

V Košiciach dňa 09.06.2022