Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • X045948
Súdny exekútor: JUDr. Martin Petrovič
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Kósu-Schoppera
Orientačné/súpisné číslo: 133/8
Názov obce: Rožňava
PSČ: 04801
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: +421 949 046 779
Orientačné/súpisné číslo: martin.petrovic@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Jozef Cifra
IČO/Dátum narodenia: 15.04.1971
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Školská ulica
Orientačné/súpisné číslo: 13/292
Názov obce: Turňa nad Bodvou
PSČ: 04402
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 413EX 225/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 413EX 225/22 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie súdu č.17C/140/2014-39 zo dňa 07.10.2014, vykonateľný 12.12.2014, ktorý vydal Okresný súd Košice - okolie; rozhodnutie súdu č.17C/140/2014 zo dňa 03.03.2015, vykonateľný 28.04.2015, ktorý vydal Okresný súd Košice - okolie a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122253646, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.03.2022 proti povinnému: Jozef Cifra, Školská ulica 13/292, Turňa nad Bodvou, nar. 15.04.1971 v prospech oprávneného: BL Telecom collection, s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 47150513 zast. SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 36862711 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.