Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • X045684
Súdny exekútor: JUDr. Michal Bulko
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Nám. sv. Egídia
Orientačné/súpisné číslo: 95
Názov obce: Poprad
PSČ: 05801
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 052/7723448
Orientačné/súpisné číslo: michal.bulko@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Milan Kordiak
IČO/Dátum narodenia: 43085270/10.06.1970
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Dubovica
Orientačné/súpisné číslo: /44
Názov obce: Dubovica
PSČ: 08271
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 251EX 252/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 251EX 252/22 vykonávanom na základe exekučného titulu vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.2147410017 zo dňa 27.07.2021, vykonateľný 09.11.2021, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.; vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.2147129213 zo dňa 23.09.2021, vykonateľný 03.11.2021, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122257175, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.03.2022 proti povinnému: Milan Kordiak, Dubovica /44, Dubovica, IČO 43085270, nar. 10.06.1970 v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava-Petržalka, IČO: 35937874 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.