Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • X045611
Súdny exekútor: JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Blahova
Orientačné/súpisné číslo: 13
Názov obce: Skalica
PSČ: 90901
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 034/2812621
Orientačné/súpisné číslo: zuzana.dobrodenkova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Jozef Vizváry
IČO/Dátum narodenia: 16.08.1971
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Veľká
Orientačné/súpisné číslo: 14/14
Názov obce: Jelka
PSČ: 925 23
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 26EX 50033/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 26EX 50033/21 (pôvodne 143EX 33/21 u JUDr. Blanky Ružekovej) oprávnený: SMSCREDITS s.r.o., Dlhá 95C, 010 09 Žilina, IČO: 44769911 V zastúpení: HRONČEK & PARTNERS s.r.o. Národná 10, 010 01, Žilina, povinný: Jozef Vizváry, Veľká 14/14, 925 23 Jelka, nar.: 16.08.1971 vykonateľného exekučného titulu vykonateľného exekučného titulu na peňažné plnenie rozhodnutie súdu č.30Csp/40/2018 zo dňa 06.04.2018, vykonateľný 23.10.2018 (Trovy konania priznané v platobnom rozkaze Okresného súdu Galanta zo dňa 06.04.2018, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 23.10.2018 a vykonateľnosť dňa 23.10.2018 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku