Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • X045920
Súdny exekútor: JUDr. Lenka Borovská
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Kováčska
Orientačné/súpisné číslo: 32
Názov obce: Košice
PSČ: 04001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 055/633 19 77
Orientačné/súpisné číslo: lenka.borovska@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Monika Ferencová
IČO/Dátum narodenia: 22.05.1974
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Kunova Teplica
Orientačné/súpisné číslo: 134
Názov obce: Kunova Teplica
PSČ: 04932
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 347EX 176/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 347EX 176/22 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie súdu č.44Up/770/2021 zo dňa 26.11.2021, vykonateľný 18.12.2021 (platobný rozkaz), ktorý vydal Okresný súd Banská Bystrica a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122229094, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 22.02.2022 proti povinnému: Monika Ferencová, Kunova Teplica 134, Kunova Teplica, nar. 22.05.1974 v prospech oprávneného: 365.bank, a.s., IČO: 31340890, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava zast. Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o., Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, IČO: 47232471 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.