Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • K034976
Spisová značka: 27K/4/2020
Druh: Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Odôvodnenie:
Poučenie:
Oznámenie
OZNAM Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PETERSON - AUTODIELY, s.r.o., so sídlom: Nitra, Jesenského č. 2, IČO: 45888523, ktorého správcom je Mgr. Tomáš Timoranský, so sídlom kancelárie: Nové Zámky, Pribinova č. 9 , uznesením č.k. 27K/4/2020-395 zo dňa 10.05.22 p o v o l i l vstup nového veriteľa HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o., so sídlom Mohelnice, Družstevní č. 16, Česká republika, IČO: 25834151 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa HELLA CZ, s.r.o., so sídlom Zruč nad Sázavou, Revoluční č. 785, Česká republika, IČO: 47549084, s prihlásenými pohľadávkami v celkovej sume 4.115,15 eura. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 02.06.2022
Autor
Okresný súd Nitra dňa 8.6.2022
Mgr. Juraj Kopper,
Dlžník
Názov : PETERSON - AUTODIELY, s.r.o.
IČO : 45888523
Adresa : Jesenského 2, Nitra 94901
Subjekt konania
Názov : PETERSON - AUTODIELY, s.r.o.
IČO : 45888523
Adresa : Jesenského 2, Nitra 94901
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : PETERSON - AUTODIELY, s.r.o.
IČO : 45888523
Adresa : Jesenského 2, Nitra 94901